Shoden

Batto Ho Iai Kumitachi - Ukenagashi

Flowing Block

Shoden

Batto Ho Iai Kumitachi - Dokumyoken

Miraculous Sword

Shoden

Batto Ho Iai Kumitachi - Tsukikage

Moon Shadow

Shoden

Batto Ho Iai Kumitachi - Tsubamegaeshi

Turning Swallow

Shoden

Batto Ho Iai Kumitachi - Suigetsuto

Solar-Plexus Thrust