Shoden

Kamae - Jodan no kamae

Above Stance

Shoden

Kamae - Gedan no kamae

Low Stance

Shoden

Kamae - Hasso no kamae

High Stance

Shoden

Kamae - Kasumi no kamae

Hidden Stance

Shoden

Kamae - Waki no kamae

Side Stance

Shoden

Kamae - Seigan no kamae

Eye Stance