Shoden

Seiza no Bu - Migi

Right

Shoden

Seiza no Bu - Yaegaki Omote

Barrier Within Barriers (Front)

Shoden

Seiza no Bu - Kaishaku

Suicide Assistant

Shoden

Seiza no Bu - Oikaze

Chase the Wind

Shoden

Seiza no Bu - Hidari

Left

Shoden

Seiza no Bu - Yaegaki Ura

Barriers Within Barriers (Back)

Shoden

Seiza no Bu - Tsukekomi

Seize Opportunity

Shoden

Seiza no Bu - Nukiuchi

Sudden Attack

Shoden

Seiza no Bu - Ushiro

Rear

Shoden

Seiza no Bu - Ukenagashi

Flowing Block

Shoden

Seiza no Bu - Tsukikage

Moon Shadow