Shoden

Tachiuchi no Kata - Kobushidori

Fist Capture

Shoden

Tachiuchi no Kata - Tsubadome

Tsuba Block

Shoden

Tachiuchi no Kata - Zetsumyoken

Unbeatable Sword

Shoden

Tachiuchi no Kata - Ukenagashi

Flowing Block

Shoden

Tachiuchi no Kata - Dokumyoken

Miraculous Sword

Shoden

Tachiuchi no Kata - Mappo

True Method