Shoden

Tachiuchi no Kurai -Tsukekomi

Seize Opportunity

Shoden

Tachiuchi no Kurai -Tsukikage

Moon Shadow

Shoden

Tachiushi no Kurai - Dokumyoken

Miraculous Sword

Shoden

Tachiuchi no Kurai - Ukenagashi

Flowing Block

Shoden

Tachiuchi no Kurai -Suigetsuto

Solar-Plexus Thrust

Shoden

Tachiuchi no Kurai -Shinmyoken

Clear Mind Sword

Shoden

Tachiuchi no Kurai -Ukekomi

Receive and Move In

Shoden

Tachiuchi no Kurai -Zetsumyoken

Unbeatable Sword

Shoden

Tachiuchi no Kurai -Uchikomi

Clash Together