Seitei Iai - Nukiuchi

Sudden Attack

View Clip

Tachi Iai no Bu