Tachiuchi no Kata - Tsubadome

Tsuba Block

View Clip